Neidio i'r prif gynnwy

Ein Cyfarfodydd


Cynhelir pob cyfarfod yn gyhoeddus ac mae cyfle i godi cwestiynau yn ystod sesiwn holi ac ateb am wasanaethau iechyd sy'n effeithio ar Bowys. 

Cliciwch ar yr eicon calendr i weld dyddiadau ein cyfarfodydd trwy gydol y flwyddyn. 

Sylwer bod y cyfarfodydd hyn yn cael eu cynnal ar hyn o bryd trwy ‘Microsoft Teams’ o ganlyniad i COVID-19.

Cyfarfod Pwyllgor Lleol Sir Drefaldwyn

Mae'r cyfarfodydd hyn yn canolbwyntio ar wasanaethau lleol yn Sir Drefaldwyn ac fe'u mynychir gan reolwr ar gyfer Bwrdd Iechyd Addysgu Powys sy'n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am iechyd gwasanaethau lleol.  Cynhelir cyfarfodydd bob 3 mis.

Gellir gweld agendâu yma

Cyfarfod Sir Faesyfed a Phwyllgor Lleol Brycheiniog

Mae'r cyfarfodydd hyn yn canolbwyntio ar wasanaethau lleol yn Sir Faesyfed a Brycheiniog ac mae rheolwr ar gyfer Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn eu mynychu, sy'n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am iechyd gwasanaethau lleol.  Cynhelir cyfarfodydd bob 3 mis.

Gellir gweld agendâu yma

Cyfarfod Cyngor Llawn

Mae'r cyfarfodydd hyn yn canolbwyntio ar wasanaethau i'r Sir gyfan ac fe'u mynychir gan gynrychiolwyr o Fwrdd Iechyd Addysgu Powys ac Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn ogystal â darparwyr eraill y GIG sy'n cynnig gwasanaethau i drigolion Powys. Cyfarfodydd a gynhelir bob chwarter drwy gydol y flwyddyn.

Gellir gweld agendâu yma

Cyfarfod Pwyllgor Cynllunio Gwasanaethau

Diben y cyfarfodydd hyn yw trafod, yn gynnar yn y broses, yr heriau sy'n wynebu'r gwasanaethau, ac a oes angen cynnal ymgynghoriad os bydd gwasanaeth yn cael ei newid.  Cyfarfodydd a gynhelir bob 2 fis.

Gellir gweld agendâu yma

Cyfarfod Pwyllgor Gwaith

Dyma'r fforwm gwneud penderfyniadau ar gyfer y sefydliad ac mae hefyd yn cytuno ar ymatebion i ymgynghoriadau ac unrhyw newidiadau mawr i wasanaethau a allai effeithio ar drigolion Powys. Cyfarfodydd a gynhelir bob 2 fis.

Gellir gweld agendâu yma

Siaradwyr Cymraeg

Rydym yn croesawu siaradwyr Cymraeg yn ein cyfarfodydd.  Byddwn yn ddiolchgar petaech yn rhoi pum diwrnod gwaith o rybudd i'r cyngor iechyd cymuned os ydych yn dymuno mynd i gyfarfod a gofyn cwestiynau neu wneud sylwadau yn ystod y sesiwn holi ac ateb drwy gyfrwng y Gymraeg fel y gellir gwneud trefniadau ar gyfer gwasanaethau cyfieithu.  Gweler ein manylion cyswllt isod:

Cyngor Iechyd Cymuned Powys
Neuadd Brycheiniog
Ffordd Cambrian
Aberhonddu
Powys
LD3 7HR
Ffôn: 01874 624206
E-bost: ann.gerrish@waleschc.org.uk